Kế hoạch_PCTN_THTK,CLP

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thực hiện Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2020-2021

Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc