QUY TRÌNH THANH TRA NỘI BỘ  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTCN  ngày 23 tháng 3 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ)

 1. Mục đích

Hoạt động thanh tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ thực hiện chính sách, quy chế, quy định đào tạo; nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học, kiến nghị đề xuất hoàn thiện hoạt động của đối tượng thanh tra thuộc Trường.

 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình được áp dụng trong phạm vi toàn Trường với tất cả các đơn vị tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

 1. Căn cứ pháp lý

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Luật Tiếp ông dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

 1. Giải thích thuật ngữ

Hoạt động thanh tra nội bộ là hoạt động giúp Hiệu trưởng, phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

            Kế hoạch thanh tra nội bộ là văn bản xác định hoạt động chủ yếu và cách thức tổ chức triển khai hoạt động thanh tra nội bộ của bộ phận phụ trách thanh tra thuộc phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế – Thanh tra – Pháp chế trong một năm học trên cơ sở hướng dẫn nội dung kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

            Thanh tra theo kế hoạch là hình thức thanh tra căn cứ vào kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

            Thanh tra đột xuất là hình thức thanh tra được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Hiệu trưởng giao.

 1. Nội dung
  • Mô tả nội dung quy trình

Các bước

Quy trình

Trách nhiệm thực hiện

Hồ sơ công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học hoặc thanh tra đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt

– – Hiệu trưởng

– – Phụ trách thanh tra

Kế hoạch năm học, đột xuất

BM.01-TTrPC.

07 ngày

 

2

Xây dựng Quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, Kế hoạch tiến hành

– – Hiệu trưởng

– – Phụ trách thanh tra

Quyết định đoàn thanh tra theo kế hoạch hàng năm, đột xuất

BM.02a-TTrPC.

BM.02b-TTrPC.

07 ngày

 

3

Xây dựng đề cương và nội dung cho đơn vị, đối tượng được thanh tra báo cáo

Đoàn thanh tra

Công văn thông báo:

Nội dung thanh tra

Các yêu cầu chuẩn bị

BM.03-TTrPC.

Trước khi thanh tra 07 ngày

 

4

Tiến hành thanh tra, kiểm tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo kế hoạch

– – Đoàn thanh tra

– – Đối tượng, đơn vị có liên quan được thanh tra

Biên bản Kiểm tra, xác minh

BM.04-TTrPC.

Các minh chứng

Biên bản làm việc

BM.05-TTrPC.

Theo quyết định, Công văn thông báo

 

5

Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Trưởng đoàn thanh tra

Báo cáo cho Hiệu trưởng

BM.06-TTrPC.

05 ngày sau đợt thanh tra, kiểm tra

 

6

Xây dựng kết luận thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt

– Hiệu trưởng

– Đoàn thanh tra

Văn bản công bố kết luận thanh tra (minh chứng)

BM.07-TTrPC.

Sau 15 ngày ký kết luận thanh tra

 

7

Lưu hồ sơ

Bộ phận phụ trách thanh tra

Các văn bản liên quan đến đợt thanh tra, kiểm tra

 

 

 • Mô tả chi tiết

Bước 1: Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học hoặc thanh tra đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm học, phụ trách thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng hoặc tham mưu Hiệu trưởng ban hành kế hoạch thanh tra đột xuất khi có phát hiện sai phạm.

Bước 2: Xây dựng Quyết định thành lập Đoàn thanh tra

Phụ trách thanh tra căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi của cuộc thanh tra để tham mưu Hiệu trưởng thành viên của Đoàn thanh tra và ban hành quyết định Đoàn thanh tra.

Bước 3: Xây dựng đề cương và nội dung cho đơn vị, đối tượng được thanh tra báo cáo

Dựa vào nội dung Đoàn thanh tra xây dựng đề cương các nội dung cần làm rõ, yêu cầu đối tượng được thanh tra báo cáo và cung cấp đầy đủ các minh chứng, tài liệu liên quan theo yêu cầu.

Bước 4: Tiến hành thanh tra, kiểm tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo kế hoạch

 • Sau khi đơn vị, đối tượng được thanh tra nhận đề cương và nội dung của Đoàn thanh tra thì đơn vị, cá nhân đó viết báo cáo theo đề cương và cung cấp tài liệu, minh chứng theo yêu cầu.
 • Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa tài liệu sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định Nhà trường, pháp luật Nhà nước thì Đoàn thanh tra tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định (niêm phong, kiểm kê).
 • Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung thanh tra thì Đoàn thanh tra tham mưu cho Hiệu trưởng ra văn bản trưng cầu cơ quan.

Bước 5: Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu văn bản và có biên bản cuộc họp cuối đợt thanh tra, kiểm tra giữa đơn vị, đối tượng được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tiến hành xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trình Hiệu trưởng xem xét.

Bước 6: Xây dựng kết luận thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt

Sau khi Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt báo cáo kết quả thanh ra, Đoàn thanh tra tiến hành xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Dự thảo kết luận thanh tra tập trung vào việc kiến nghị, đề xuất những giải pháp, phương hướng cần khắc phục của đối tượng được thanh tra.

Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt kết luận thanh tra thì đối tượng được thanh tra có trách nhiệm chấp hành và thực hiện những đề xuất, kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra tham mưu Hiệu trưởng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Bước 7: Lưu hồ sơ

Bộ phận phụ trách thanh tra tiến hành lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra theo quy định của Luật thanh tra./.