Delegates from Consulate General of Canada visit Can Tho University

Delegates from Consulate General of Canada visit Can Tho University

On October 16, 2013 Can Tho University (CTU) was honored to welcome the delegation from the Consulate General of Canada led by Mr. Marcel Laneville, Senior Trade Commissioner to pay a visit to CTU. Warmly receiving the delegates at CTU’s side was Assoc. Prof. Dr. Le Viet Dung, Vice Rector together with leader representatives and…

Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018 – 2019

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Dự án xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018 – 2019 như sau: 218_KH_DHKTCN. Biểu mẫu đăng ký và các quy trình hướng dẫn xem chi tiết tại đây.