Các văn bản có liên quan

  • Giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (tại đây)
  • Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (tại đây)
  • Cục Thông tin Khoa học và công nghệ Quốc gia cấp mã số ISSN (tại đây
  • Quy chế Tổ chức và hoạt động Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (tại đây)