I. QUY ĐỊNH

 1. Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 109/QĐ-ĐHKTCN ngày 03/4/2015)
 2. Quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 350/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/12/2015)
 3. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 195/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/5/2018)
 4. Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 160/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/3/2022)
 5. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 244/QĐ-ĐHKTCN)
 6. Quyết định cộng điểm thưởng nghiên cứu khoa học vào luận văn tốt nghiệp cho Sinh viên (QĐ số 230/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/6/2019)
 7. Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 886/QĐ-ĐHKTCN ngày 28/12/2022)

II. QUY TRÌNH

 1. Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
 2. Quy trình thực hiện đề tài NCKH Sinh viên
 3. Quy trình biên soạn Giáo trình
 4. Quy trình biên soạn bài giảng (Cấp Khoa)
 5. Quy trình thực hiện Báo cáo khoa học (Cấp Khoa; Cấp Trường)

III. BIỂU MẪU

 1. Biểu mẫu Bài giảng
 2. Biểu mẫu Giáo trình
 3. Biểu mẫu Báo cáo khoa học
 4. Biểu mẫu Đề tài NCKH cấp cơ sở
 5. Biểu mẫu Hội nghị/Hội thảo
 6. Biểu mẫu Đề tài NCKH Sinh viên

IV. VĂN BẢN PHÁP QUY