I. QUY ĐỊNH

 1. Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 109/QĐ-ĐHKTCN ngày 03/4/2015)
 2. Quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 350/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/12/2015)
 3. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 195/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/5/2018)
 4. Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 369/QĐ-ĐHKTCN ngày 01/12/2016)
 5. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (QĐ số 244/QĐ-ĐHKTCN)

II. QUY TRÌNH

 1. Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
 2. Quy trình thực hiện đề tài NCKH Sinh viên
 3. Quy trình biên soạn Giáo trình
 4. Quy trình biên soạn bài giảng (Cấp Khoa; Cấp Trường)
 5. Quy trình thực hiện Báo cáo khoa học (Cấp Khoa; Cấp Trường)

III. BIỂU MẪU

 1. Biểu mẫu Bài giảng
 2. Biểu mẫu Giáo trình
 3. Biểu mẫu Báo cáo khoa học
 4. Biểu mẫu Đề tài NCKH cấp cơ sở
 5. Biểu mẫu Đề tài NCKH Sinh viên
 6. Biểu mẫu Hội nghị/Hội thảo

IV. VĂN BẢN PHÁP QUY

VĂN BẢN CẤP TRUNG ƯƠNG
Số hiệu Ngày phát hành Tên văn bản
1. LUẬT
08/2012/QH13 18/6/2012 Luật Giáo dục đại học
29/2013/QH13 18/6/2013 Luật Khoa học và Công nghệ
19/VBHN-VPQH 18/12/2013 Về việc hợp nhất luật Sở hữu trí tuệ
2. NGHỊ ĐỊNH
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
99/2014/NĐ-CP  25/10/2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
3. THÔNG TƯ
04/2011/TT-BGDĐT 28/5/2011 Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
22/2011/TT-BGDĐT 30/5/2011 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
08/2014/TT-BGDĐT 20/32014 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành khoa học công nghệ
4. QUYẾT ĐỊNH
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Về việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo
78/2008/QĐ-BGDĐT 29/12/2008 Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
249/QĐ-TTg 29/01/2013 Về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Về việc ban hành Điều lệ trường đại học
 
VĂN BẢN CẤP THÀNH PHỐ
Số hiệu Ngày phát hành Tên văn bản
07/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước