Tuyên truyền phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là hai yêu cầu cần thiết trong hoạt động quản lý tài sản của Nhà nước, của tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Nhà nước quan tâm ban hành và sửa đổi, bổ sung qua nhiều lần. Để góp phần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Phòng Nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế-Thanh tra-Pháp chế trân trọng giới thiệu đến toàn thể viên chức, người lao động và người học của Trường các văn bản và tài liệu liên quan đến phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

  1. Clip tuyên truyền phòng chống tham nhũng
  2. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
  3. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
  4. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.
  5. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 06/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.