Dành cho phản biện

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG TẠP CHÍ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (tại đây)

– Hướng dẫn dành cho phản biện (tại đây)

– Phiếu thẩm định

  • chuyên mục Khoa học kỹ thuật – Công nghệ (tại đây)
  • chuyên mục Khoa học giáo dục – Đào tạo (tại đây)
  • chuyên mục Khoa học xã hội – Kinh tế (tại đây)