Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng quyết định thành lập và có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, thư viện, Bản tin khoa học – Đào tạo, sáng kiến và công tác sở hữu trí tuệ của Trường.

II. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường và công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, định hướng công tác phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;

– Phối hợp với các khoa, đơn vị thuộc Trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học;

– Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học;

– Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ;

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án và chuyển giao công nghệ;

– Tư vấn về việc đặt tên các đề tài cấp Trường, tổ chức triển lãm các thành tựu khoa học, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và tiếp thị sản phẩm khoa học công nghệ;

– Chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Thư viện Trường;

– Chịu trách nhiệm in, phát hành Tạp chí Khoa học của Trường; giáo trình, bài giảng. Lập kế hoạch và hợp đồng biên soạn, in giáo trình, bài giảng. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kế hoạch in, xuất bản giáo trình, bài giảng đã được phê duyệt.

– Chuyển tải các thông tin về nghiên cứu khoa học cấp Trường lên Cổng thông tin điện tử của Trường;

– Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi Trường;

– Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện báo cáo, thống kê các hoạt động trên theo quy định;

– Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

2.2. Hợp tác quốc tế 

– Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và phương thức tổ chức thực hiện;

– Trực tiếp đàm phán, tiếp nhận và dự thảo văn bản hợp tác với đối tác, trình Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế; tổ chức các buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu với cá nhân, tổ chức nước ngoài, đảm bảo an ninh, chính trị theo quy định của pháp luật;

– Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, các đơn vị liên quan cử nhân sự đi công tác nước ngoài;

– Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường; ghi biên bản các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, buổi làm việc có khách nước ngoài;

– Phối hợp với các đơn vị trong việc dự thảo kế hoạch hoạt động và quản lý tình nguyện viên nước ngoài;

– Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ của Trường cấp sang tiếng nước ngoài; dịch sang tiếng Anh các tin và văn bản của Nhà trường trước khi đăng lên trang thông tin điện tử của Trường;

– Hướng dẫn các cá nhân trong Trường làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, nghiên cứu khoa học và học tập;

– Thực hiện báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Hiệu trưởng yêu cầu;

– Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

2.3. Sở hữu trí tuệ

– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm trí tuệ;

– Xây dựng, sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về sở hữu trí tuệ của Trường; thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Nhà nước;

– Tổ chức bộ phận quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảo hộ các sản phẩm khoa học và công nghệ của Trường;

– Xúc tiến quảng bá sản phẩm trí tuệ ra thị trường; đàm phán và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ các sản phẩm trí tuệ;

– Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ;

– Phối hợp Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

2.4. Thư viện

– Quản lý số lượng đầu sách, số lượng sách, luận văn tốt nghiệp, nhập sách mới vào file Excel, nhận sách khi được biếu tặng,…

– Phân loại, biên mục sách, tài liệu;

– Quản lý việc mượn, trả sách của người đọc;

– Quản lý trang Thư viện số;

– Tổng hợp danh sách sinh viên, viên chức có nhu cầu đăng ký sử dụng Thư viện số, gửi đơn vị cung cấp trang Thư viện số, làm đầu mối liên hệ giữa Trường với đơn vị trang Thư viện số;

– Tổng hợp báo cáo số liệu liên quan đến Thư viện khi các đơn vị yêu cầu;

– Thực hiên công tác kiểm định chất lượng về công tác thư viện.