Tổ chức nhân sự

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: (+84) 02923 899 117
Email: phongnckh@ctuet.edu.vn

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG HOA NGHIÊM
Chức vụ: Phó trưởng Phòng – Phụ trách phòng
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Tiến sĩ
Email: ntnanh@ctuet.edu.vn
Di động: 0935.611.408
Nhiệm vụ
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
 • Trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ viên chức và tài sản thuộc phòng.
 • Xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch, định hướng công tác và điều hành mọi hoạt động của phòng;

 * Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế, sở hữu trí tuệ và Bản tin Khoa học Đào tạo, Tạp chí khoa học của Trường.
 • Tiếp đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Trường,… Theo dõi, kiểm tra việc lưu trữ các tài liệu có liên quan đến hợp tác quốc tế của Trường.
 • Quản lý, tìm nguồn liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài chương trình đào thạc sĩ, đại học, các chứng chỉ, chứng nhận,…
 • Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của trường và các đơn vị trong trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu triển khai và ứng dụng CNTT&TT với các tổ chức trong nước và quốc tế.
 • Tham gia trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường.
 • Quản lý Sở hữu trí tuệ.
 • Quản lý hoạt động Bản tin Khoa học Đào tạo, Tạp chí khoa học của Trường: Chịu trách nhiệm in, phát hành Bản tin, Tạp chí Khoa học của Trường; giáo trình, bài giảng. Lập kế hoạch và hợp đồng biên soạn, in giáo trình, bài giảng. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kế hoạch in, xuất bản giáo trình, bài giảng đã được phê duyệt.
 • Tham mưu các quyết định, hội đồng, MOU, liên kết hợp tác, văn bản, công văn của phòng.
 • Theo dõi, duyệt bài đăng các hoạt động thông tin, truyền thông trên website Phòng.
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Chức vụ: Phó trưởng Phòng
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Thạc sĩ
Email: ntnanh@ctuet.edu.vn
Di động: 02933.899.117
Nhiệm vụ
 • Quản lý nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng kiến, cải tiến và thư viện của Trường.
 • Quản lý các thủ tục đề tài NCKH (Xét chọn và nghiệm thu đề tài NCKH, giáo trình, bài giảng, chương trình đào tạo của Trường,..), chuyển giao công nghệ và sáng kiến kinh nghiệm hàng năm. Tham mưu dự thảo quyết định thành lập hội đồng. Theo dõi, kiểm tra việc lưu trữ các tài liệu có liên quan đến NCKH của Trường.
 • Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn).
 • Tham mưu Phụ trách phòng quản lý và phát triển công tác hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của Trường hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Quản lý các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.
 • Tham mưu cho Phụ trách phòng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học. Cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, báo cáo khoa học và các hoạt động khoa học, công nghệ.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; Tham mưu cho trường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.
 • Tham mưu cho Phụ trách phòng tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết.
 • Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Thư viện.
 • Ủy quyền ký xác nhận các văn bản liên quan đến Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sáng kiến, cải tiến của Trường.
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Thạc sĩ
Email: ntny@ctuet.edu.vn
Nhiệm vụ
 • Biên soạn và dịch các bản tin của phòng, các văn bản, thư trao đổi có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.
 • Hỗ trợ công tác hành chính cho các tình nguyện viên (Hàn Quốc, Thái Lan…).
 • Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong hợp tác quốc tế, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của Trường.
 • Phiên dịch tiếp các đoàn khách quốc tế.
 • Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả.
 • Lập Kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với các đơn vị trong Trường chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.
 •  Thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại.
 • Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của trường cho Ban Giám hiệu, Sở Ngoại vụ.
 • Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế.
 •  Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành.
 • Thực hiện các công tác liên quan đến giải pháp, sáng kiến của Trường.
 • Thực hiên công tác kiểm định chất lượng về hoạt động đối ngoại.
 • Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác ngoài nước.
 • Trực tiếp ghi chép, theo dõi và lưu trữ các loại công văn đến, công văn đi thuộc lĩnh vực phụ trách.
 • Soạn công văn trao đổi thông tin trong công tác hợp tác quốc tế với các cơ quan, đơn vị chức năng.
 • Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh liên kết đào tạo nước ngoài đào tạo thạc sĩ, đại học, chứng chỉ, chứng nhận,…
Họ và tên: LÊ THỊ THẢO
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Thạc sĩ
Email: ltthao@ctuet.edu.vn
Nhiệm vụ
 • Quản lý hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH, hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo, bài giảng, giáo trình.
 • Lưu trữ và cung cấp bản in các mẫu biểu hướng dẫn đăng ký, thuyết minh và nghiệm thu đề tài NCKH, thẩm định chương trình đào tạo, bài giảng, giáo trình;
 • Cung cấp thông tin về quy chế, quy trình và các biểu mẫu NCKH, bài giảng, giáo trình cho giảng viên có nhu cầu;
 • Soạn công văn trao đổi thông tin trong lĩnh vực NCKH với các cơ quan, đơn vị chức năng;
 • Chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Thư viện Trường.
 • Theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.
 • Tham mưu cho lãnh đạo phòng công tác tổ chức cho cán bộ giảng viên, sinh viên đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp, thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn.
 • Tham mưu cho lãnh đạo phòng tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định. Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Lưu trữ các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.
 • Quản lý lưu trữ các xuất bản khoa học của giáo viên, sinh viên trong toàn trường.
 • Lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ của Trường theo quy định.
 • Tham mưu lãnh đạo phòng tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của Trường hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Chuyển tải các thông tin về nghiên cứu khoa học cấp Trường lên Cổng thông tin điện tử của Trường.
 • Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường.
 • Trực tiếp ghi chép, theo dõi và lưu trữ các loại công văn đến, công văn đi giữa phòng và các đơn vị bên ngoài.
 • Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về khoa học công nghệ.
 • Viết bài đăng website phòng theo mãng công việc phụ trách.
 • Thống kê báo cáo cho Lãnh đạo phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ và lập kế hoạch công tác tháng, quí, năm thuộc mảng công việc mình đảm nhận.

.

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NGUYỄN
Chức danh, trình độ: Thư viện viên – Cử nhân
Email: ntnguyen@ctuet.edu.vn
Nhiệm vụ
 • Quản lý số lượng đầu sách, số lượng sách, luận văn tốt nghiệp, nhập sách mới vào cơ sở dữ liệu thư viện, nhận sách khi được biếu tặng,…
 • Phân loại, biên mục sách, tài liệu;
 • Quản lý việc mượn, trả sách của người đọc;
 • Tổng hợp danh sách sinh viên, viên chức có nhu cầu đăng ký sử dụng Thư viện số, gửi đơn vị cung cấp trang Thư viện số, làm đầu mối liên hệ giữa Trường với đơn vị trang Thư viện số;
 • Theo dõi số lượt bạn đọc tham khảo tài liệu và BCTN; lượt sử dụng phòng máy tính, tình trạng hoạt động của phòng máy vi tính tại thư viện.
 • Theo dõi các tài khoản đăng nhập sử dụng máy vi tính.
 • Thực hiên công tác kiểm định chất lượng về công tác thư viện.
 • Thống kê báo cáo cho Lãnh đạo phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ và lập kế hoạch công tác tháng, quí, năm thuộc mảng công việc mình đảm nhận.
Họ và tên: NGÔ THỊ NGỌC TUYẾT
Chức danh, trình độ: Thư viện viên – Cử nhân
Email: ntntuyet@ctuet.edu.vn
Nhiệm vụ
 • Đăng ký báo, tạp chí hàng quý, quản lý báo, tạp chí.
 • Quản lý trang Thư viện số.
 • Nhập dữ liệu của tài liệu vào phần mềm quản lý.
 • Tìm tài liệu số, xử lý và biên mục tài liệu số phục vụ nhu cầu bạn đọc.
 • Chỉnh sửa, phục hồi tài liệu điện tử khi có hư hỏng.
 • Theo dõi các tài khoản đăng nhập sử dụng máy vi tính.
 • Theo dõi số lượt bạn đọc tham khảo tài liệu và BCTN; lượt sử dụng phòng máy tính, tình trạng hoạt động của phòng máy vi tính tại thư viện
 • Phát báo đến các đơn vị.
 • Sắp xếp sách lên kệ khi người đọc trả sách.
 • Tổng hợp yêu cầu của các khoa về việc bổ sung sách mới, liên hệ Nhà sách đăng ký mua sách khi có yêu cầu.
 • Thực hiên công tác kiểm định chất lượng về công tác thư viện.
 • Viết bài đăng website phòng theo mãng công việc phụ trách.
 • Thống kê báo cáo cho Lãnh đạo phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ và lập kế hoạch công tác tháng, quí, năm thuộc mảng công việc mình đảm nhận.
Họ và tên: VŨ THỊ LỆ THU
Chức danh, trình độ: Giảng viên – Thạc sĩ
Email: vtlthu@ctuet.edu.vn
Nhiệm vụ
 • Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Bản tin, Tạp chí Khoa.
 • Các quy định pháp lý về Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Tạp chí khoa học, liên kết đào tạo quốc tế,…
 • Liên kết đào tạo nước ngoài về các thủ tục, quy định, hồ sơ mở lớp,…
 • Tham mưu các hợp đồng liên kết đào tạo nước ngoài.
 • Viết bài đăng website phòng theo mãng công việc phụ trách.
 • Tư vấn tuyển sinh liên kết đào tạo nước ngoài đào tạo thạc sĩ, đại học, chứng chỉ, chứng nhận,…
 • Thống kê báo cáo cho Lãnh đạo phòng kết quả thực hiện nhiệm vụ và lập kế hoạch công tác tháng, quí, năm thuộc mảng công việc mình đảm nhận.
 • Trực tiếp ghi chép, theo dõi và lưu trữ các loại công văn đến, công văn đi thuộc lĩnh vực phụ trách.