PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ – THANH TRA – PHÁP CHẾ

Điện thoại: (+84) 02923 899 117
Email: gphongnckh@ctuet.edu.vn

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG HOA NGHIÊM
Chức vụ: Phụ trách Phòng
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Tiến sĩ
Email: ndhnghiem@ctuet.edu.vn
Di động: 0935 611 408

Nhiệm vụ

 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
 • Quản lý các viên chức và tài sản thuộc phòng.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển công tác hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường và công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về NCKH.
 • Tham mưu và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường.
 • Tham gia trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường.
 • Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn.
 • Phụ trách công tác xây dựng, rà soát chính sách về NCKH.
 • Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước.
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và phương thức tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Bản tin Khoa học và Đào tạo.

Họ và tên: LÊ HỒNG TUYÊN
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng – Ủy viên chi bộ
Chức danh, trình độ: Chuyên viên  – Thạc sĩ  
Email: lhtuyen@ctuet.edu.vn
Di động: 0939 982 117

Nhiệm vụ

 • Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.
 • Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Nhà trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và của Nhà trường.
 • Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị.
 • Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.
 • Tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.
 • Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.
 • Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các phòng, ban chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.
 • Xây dựng, sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về sở hưu trí tuệ của Trường, thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Nhà nước.
 • Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Thư viện. 
Họ và tên: LÊ THỊ THẢO
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Thạc sĩ  
Email: ltthao@ctuet.edu.vn

Nhiệm vụ

 • Quản lý theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.
 • Tổ chức cho cán bộ giảng viên, sinh viên đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp, thành lập các hội đồng thẩm định.
 • Xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các đề tài khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
 • Chuyển các kết quả NCKH, đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về Thư viện Trường.
 • Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định. Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Quản lý lưu trữ các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.
 • Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước;
 • Quản lý lưu trữ các xuất bản khoa học của giáo viên, sinh viên trong toàn trường.
 • Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của Trường hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ của Trường theo quy định.
 • Thư ký các cuộc họp của Phòng.
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
Chức danh, trình độ: Giảng viên  – Thạc sĩ  
Email: ntny@ctuet.edu.vn

Nhiệm vụ

 • Biên soạn và dịch các bản tin của phòng, các văn bản, thư trao đổi có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.
 • Hỗ trợ công tác hành chính cho các tình nguyện viên.
 • Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả.
 • Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào. Phối hợp với các đơn vị trong Trường chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cử nhân sự đi công tác, tham quan, dự hội thảo, nghiên cứu khoa học và học tập.ngoài nước.
 • Thực hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại.
 • Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của trường.
 • Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác ngoài nước.
 • Thực hiện các công tác liên quan đến giải pháp, sáng kiến của Trường
 • Dự thảo báo cáo xét thi đua tháng, quý.
 • Quản lý văn phòng phẩm, đề nghị xin cấp VPP hàng quý.
 • Quản lý tài sản của phòng và quỹ phòng.
 • Phiên dịch tiếp các đoàn khách quốc tế.
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NGUYỄN
Chức danh, trình độ: Thư viện viên  – Cử nhân 
Email: ntnguyen@ctuet.edu.vn

Nhiệm vụ

 • Quản lý số lượng đầu sách, số lượng sách, luận văn tốt nghiệp, nhập sách mới vào hệ thống quản lý thư viện, nhận sách khi được biếu tặng.
 • Phân loại, biên mục sách, tài liệu.
 • Quản lý việc mượn, trả sách của người đọc.
 • Quản lý trang Thư viện số.
 • Tổng hợp danh sách sinh viên, viên chức có nhu cầu đăng ký sử dụng Thư viện số, gửi đơn vị cung cấp trang Thư viện số, làm đầu mối liên hệ giữa Trường với đơn vị trang Thư viện số.
 • Tổng hợp báo cáo số liệu liên quan đến Thư viện khi các đơn vị yêu cầu.
Họ và tên:  NGÔ THỊ NGỌC TUYẾT
Chức danh, trình độ: Thư viện viên  – Cử nhân 
Email: ntntuyet@ctuet.edu.vn

Nhiệm vụ

 • Đăng ký báo, tạp chí hàng quý, quản lý báo, tạp chí.
 • Phát báo đến các đơn vị.
 • Sắp xếp sách lên kệ khi người đọc trả sách.
 • Tổng hợp yêu cầu của các khoa về việc bổ sung sách mới, liên hệ Nhà sách đăng ký mua sách khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác thanh tra và pháp chế.