ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

TT Tên đề tài GV Hướng dẫn SV Thực hiện Khoa
1 Website chấm điểm rèn luyện sinh viên TS. Nguyễn Hoàng Thuận, ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang Nguyễn Anh Tiến Khoa Công nghệ thông tin
2 Website đăng ký lịch thực hành phòng máy KS. Lâm Thanh Toản, ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang Lê Thị Trúc Mãi Khoa Công nghệ thông tin
3 Nghiên cứu cơ chế đánh giá chính sách cho hệ thống điều khiển truy xuất ThS. Hà Xuân Sơn Lê Ngọc Tiến Thành, Triệu Phương Nam Khoa Công nghệ thông tin
4 Nghiên cứu và xây dựng dữ liệu nhà kho áp dụng kỹ thuật Data Convertions ThS. Hà Xuân Sơn Trừ Phú Thịnh, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Tất Đạt Khoa Công nghệ thông tin
5 Nghiên cứu phát triển mô hình bảo mật dựa trên nền tảng BlockChain và Smart Contracts ThS. Hà Xuân Sơn Lê Hải Triều, Nguyễn Quốc Nghiệp, Hoàng Đình Quốc Thái, Nguyễn Hồ Minh Trí Khoa Công nghệ thông tin
6 Thiết kế, xây dựng mô hình máy phay CNC mini ThS. Nguyễn Phú Quí, ThS. Huỳnh Phát Triển Nguyễn Thanh Toàn Khoa Cơ khí
7 Thiết kế và xây dựng mô hình máy phun thuốc sử dụng năng lượng mặt trời cho vườn cây ăn trái ThS. Trần Hữu Tính Lê Thị Trúc Linh, Phạm Minh Vương  Khoa Điện- Điện tử-Viễn Thông