Công văn

Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 về công tác pháp chế.

Công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 – 2020.

Công văn số 4499/BGDĐT-PC ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Công văn số 4201/BGDĐT-PC ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 về công tác pháp chế.

Công văn số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện
công tác thanh tra năm học 2018 – 2019