Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo Số 90/SKHCN-QLKH đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021

Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021:

– Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, công nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; nghiên cứu ứng dụng, phát triển các công nghệ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố:

– Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

– Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

– Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.

– Có yêu cầu thời gian phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021:

– Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các mẫu phiếu sau (biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/):

+ Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học).

+ Mẫu A2-ĐXDASXTN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm).

+ Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ).

+ Mẫu A4-ĐXCT: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho chương trình khoa học và công nghệ).

– Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 20/4/2020.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Microsoft Word (.doc) đến địa chỉ mail: binhphuong@cantho.gov.vn .

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, số 02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

Xem thông báo gốc tại đây

Tải biểu mẫu và thông báo đính kèm.

90.signed