Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019 – 2020

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Dự án xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019 – 2020 như sau: 222_KH_DHKTCN

Biểu mẫu đăng ký và các quy trình hướng dẫn xem chi tiết tại đây.

Similar Posts