Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Thanh tra – Pháp chế xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021 như sau: 723_KH_DHKTCN.

Các văn bản, biểu mẫu đăng ký hoạt động KHCN gửi cho phòng NCKH-HTQT-TTr-PC (và gửi bản mềm cho cô Lê Thị Thảo theo địa chỉ email ltthao@ctuet.edu.vn).

Biểu mẫu đăng ký và các quy trình hướng dẫn xem chi tiết tại đây.

Similar Posts